💻 Webinar-alert! Så balanserar du framgång och välmående – Experternas bästa tips!

Integritetspolicy

TQ Nordic tillhandahåller färdighets- och personlighetstester i sin verksamhet där kandidater till arbete utvärderas och bedöms. Utifrån dessa tester genereras kandidatrapporter utvisande testresultaten.

TQ Nordic värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag).

Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar de personuppgifter du anförtror oss i syfte att få en bättre bild av dina förmågor, färdigheter och personliga utveckling genom hela din karriär. Policyn förklarar även dina rättigheter under GDPR och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

Med hjälp av innehållsförteckningen nedan kan du lätt navigera till de avsnitt som är av särskilt intresse för dig.

Innehållsförteckning

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vilka behandlar personuppgifter?

 • Personuppgiftsansvarig – Den som bestämmer ändamålen med behandlingen av personuppgifter
 • Personuppgiftsbiträde – Den som behandlar informationen för personuppgiftsansvariges räkning
 • Underbiträde – Den som anlitas av personuppgiftsbiträdet

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Det är din nuvarande/framtida/potentiella arbetsgivare som är personuppgiftsansvarig för majoriteten av de personuppgifter som du väljer att dela med dig av när du utför färdighets- och personlighetstester via TQ Nordic. Beroende på typen av uppdrag och utifrån de instruktioner vi fått från den personuppgiftsansvarige, vår uppdragsgivare, kan de personuppgifter vi samlar in och behandlar för dennes räkning bland annat bestå av:

 • Ditt namn och emailadress
 • Dina testresultat
I vissa fall är TQ Nordic själva personuppgiftsansvariga. Detta gäller då vi ber om personuppgifter för våra psykometriska analyser eller till statiskiska analyser för normgrupper.

Vilka personuppgifter vi samlar in om dig, i vilket syfte och hur dessa behandlas

Personuppgifter för att utföra Personlighets-­ och Färdighetstester

Då du på uppdrag av din nuvarande/framtida/potentiella arbetsgivares räkning ombetts utföra ett eller flera av våra tester, kommer TQ Nordic behandla följande personuppgifter:

 • Vid färdighets-­ och personlighetstester och emailadress
 • Vid second opinionsnamn och emailadress
 • Vid utförande av intervjuer, namn och emailadress
 • Vid kontakt med referenser och emailadress
 • Vid sammanställning av rapporter som vi överlämnar till arbetsgivaren och emailadress

Övriga personuppgifter som den personuppgiftsansvarige delar med TQ Nordic kan t.ex. vara CV, tidigare anställningar, tidigare utvärderingsresultat eller dylikt.

I egenskap av personuppgiftsbiträde samlar TQ Nordic in och lagrar denna information i enlighet med den personuppgiftsansvariges instruktioner.

Laglig grund för behandlingen: Ditt samtycke. Då insamling av dina personuppgifter krävs för att TQ Nordic ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt uppdragsavtalet med din nuvarande/framtida/potentiella arbetsgivare behöver du godkänna att behandling får ske. Om du inte lämnar ditt samtycke kan du inte utföra TQ Nordic personlighetsbedömningar och/eller färdighetstester. Behandlingen är även nödvändig för att tillgodose våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra dig som kandidat. Lagringsperiod: Högst 24 månader efter att uppdraget har avslutats.

Personuppgifter för att genomföra analyser

Ibland frågar TQ Nordic efter personuppgifter och demografisk information som används vid psykometrisk analys för bl.a. sammanställning av normgrupper. De personuppgifter vi kan efterfråga i dessa hänseenden är bland annat uppgift om utbildning, ålder och sektor samt även en fråga om kön. Fråga om kön är enbart i syfte att kunna generera en rapport i rätt genusform och är den enda fråga som är tvingad. Resterande frågor är helt valfria att besvara. Dessa valfria personuppgifter kommer enbart användas i ett avidentifierat/anonymiserat format och kommer inte delas med arbetsgivaren. Om du inte önskar besvara de valfria frågorna kommer du fortfarande kunna

Eventuella publicerade slutprodukter kommer endast referera till sammantagna uppgifter och inte identifiera dig personligen eller innehålla några resultat som kan hänföras till dig.

Laglig grund för behandlingen: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att utvärdera kandidater jämfört med vissa kandidatgrupper (benchmarking).

Behandlingen är även nödvändig för att tillgodose TQ Nordic behov av att utveckla och förbättra våra utvärderingsverktyg och andra tjänster vi erbjuder, i syfte att säkerställa att våra utvärderingar är rättvisa och objektiva och för att förhindra diskriminering.

Lagringsperiod: Högst 24 månader efter insamling.

Teknisk data

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system behöver vi samla in teknisk data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. användargränssnitt, IPadress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem och plattform). För denna personuppgiftsbehandling är TQ Nordic personuppgiftsansvarig.

Laglig grund för behandlingen: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Vi inhämtar personuppgifter om från:

 • Personuppgiftsansvarig
 • Av dig angivna referenser
 • Dig som kandidat

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

 • Din nuvarande/framtida/potentiella arbetsgivare.
 • Vår samarbetspartner SOVA, deras dotterbolag och underleverantörer , SOVAs integritetspolicy finns här.
 • Amazon Web Services tillhandahåller server i Irland.
När dina personuppgifter delas med personuppgifts/underbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka den personuppgiftsansvarige har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtagande i enlighet med det uppdragsavtal vi har med personuppgiftsansvarig). Vi kontrollerar alla personuppgifts och underbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vidare har vi skriftliga avtal med alla personuppgifts och /underbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter. För det fall TQ Nordic säljs, förvärvas eller slås samman förs de registrerade personuppgifterna in i den nya organisationen (vilken då blir skyldig att efterleva kraven i denna integritetspolicy).

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT ‐ system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde eller underbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (t.ex. loggfiler).

Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler eller bindande företagsinterna regler.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål de behandlas för och enligt direktiv från Personuppgiftsansvarig. Dock längst 24 månader från tillsättning av tjänsten.

Personuppgifter som behandlas för TQ Nordic räkning i samband med analyser, sparas fram till dess att de anonymiserats, därefter raderas de, dock senast efter 24 månader.

De personuppgifter som vi måste spara för att uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen sparas under den tid den skyldigheten föreligger.

Vad har du som registrerad för rättigheter?

Rätt till tillgång. För det fall du önskar ha mer information om hur dina personuppgifter behandlas kan du begära att få tillgång till uppgifterna via den arbetsgivare som är ansvarig för den utvärderings/rekryteringsprocess du befinner dig i. För att TQ Nordic i egenskap av personuppgiftbiträde ska förmedla rapporten sker detta först efter instruktion från din arbetsgivare i den aktuella processen.

I de fall där TQ Nordic är Personuppgiftsansvarig (vid analysfrågor nämnda ovan) kan du begära ut ett registerutdrag direkt av oss.

Utöver rätten till tillgång har du som registrerad följande rättigheter:

Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Kontakta personuppgiftsansvarig, hädan efter ”PUA”.

Rätt till radering. Du kan begära radering av dina personuppgifter som PUA behandlar ifall:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse PUA omfattas av.
 • Personuppgifter har samlats in om ett barn* (under 13 år) som du har föräldraansvaret för.

*TQ Nordics system är inte avsedda för personer under sexton (16) år, och vi kräver att personer som använder systemen och förmedlar sina personuppgifter via dessa är sexton år eller äldre.

Tänk på att PUA kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar att vissa personuppgifter omedelbart kan raderas. Dessa skyldigheter kommer från bokförings och skattelagstiftning samt bank och penningtvättslagstiftning. Skulle PUA vara förhindrad att tillmötesgå en begäran om radering kommer istället personuppgifterna blockeras från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna som behandlas är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid PUA behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som PUA har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid PUA behöver för att kontrollera huruvida dennes berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får PUA bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt till dataportabilitet. Om PUAs rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till PUA överförda till en annan PUA (s.k. dataportabilitet).

En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat. För det fall du önskar få de personuppgifter du lämnat överförda i syfte att kunna använda dem på annat håll ber vi dig kontakta den som är PUA för den process du befinner dig i.

Känsliga uppgifter. Du är inte tvungen att lämna några känsliga personuppgifter, såsom personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter, uppgifter om hälsa eller uppgifter om ditt sexualliv eller sexuella läggning. I den mån känsliga personuppgifter lämnas på eget initiativ samtycker du särskilt till att behandling av dessa personuppgifter görs på de villkor som framgår av denna integritetspolicy.

Observera att TQ Nordic avråder dig från att lämna känsliga personuppgifter och uppgifter som saknar relevans för ändamålet.

Begäran om tillgång: I de fall där TQ Nordic är PUA, se punkten 3 ovan, är du välkommen att kontakta oss info@talentq.se för att kunna få ett registerutdrag över vilka personuppgifter som är under behandling.

Hur hanterar vi personnummer?

TQ Nordic behandlar inte personnummer i vår kontakt med dig.

Vad är cookies och hur använder vi oss av det?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. Vi använder oss av följande cookies:

 • Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
 • Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
 • Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats) Hos oss används dessa i första hand för våra analyser.

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter.

Du kan själv styra användningen av cookies. Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi har vidtagit de särskilda tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Om du av någon anledning misstänker att dina inloggningsuppgifter, lösenord eller annan personlig information hamnat i orätta händer ber vi dig att omedelbart kontakta oss info@talentq.se.

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Frågor eller klagomål

Vid frågor rörande dina utvärderingsresultat eller behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig kontakta arbetsgivaren direkt.

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2024-03-22

Boka demo

Boka en kostnadsfri och förutsättningslös demo och upptäck hur vi kan anpassa våra lösningar för att möta just dina behov och förbättra din verksamhet.